fbpx

Työterveyspalvelut

HENGITYSTIEOIREISEN TOIMINTAOHJEET

Jos kärsit hengitystieoireista tai epäilet itselläsi koronatartuntaa, toimi näin:

Ota yhteyttä ajanvaraukseemme 020 7320 130 tai varaa etävastaanottoaika lääkärille ajanvarauspalvelumme kautta. Etälääkäri ohjaa sinut arvionsa mukaan jatkotutkimuksiin.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelumme ovat laadukkaita ja tuottavat lisäarvoa.

Olemme helposti tavoitettava ja paikallinen toimija. Tunnemme työelämän ja työn toimialakohtaiset piirteet. Toteutamme palveluita laadukkaasti ja joustavasti modernien menetelmien avulla.

Jokaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto (työterveyshuoltolaki 4§). Työterveyshuollon järjestämisen tavoitteena on työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäiseminen ja torjuminen sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojeleminen sekä edistäminen.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelukokonaisuus

Lakisääteinen työterveyshuolto toteutetaan moniammatillisesti. Omena Terveydessä on lakien ja asetusten mukainen henkilöstö, joka suunnittelee yrityksenne henkilöstölle palvelut tarvelähtöisesti.              Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) määritellään työterveyshuollon sisältö. Asetuksessa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista (HTTHK) (708/2013) on määritelty milloin ammattihenkilö ja asiantuntija voi toimia työterveyshuollossa. Asetuksessa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001) on määritelty, että terveystarkastus on lääkärin tekemä kliininen tutkimus sekä sitä täydentävät muut tutkimukset, lääkärin valvonnassa tehdyt tarkastukset tai tarkastuksen osat, sekä toimintakokeet ja altistumismittaukset. Työturvallisuuslaissa (738/2002) on määritelty työnantajan vastuuksi käyttäessä ulkopuolisia asiantuntijoita varmistaa, että heillä on riittävä pätevyys tai muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen.

Omena Terveyden lakisääteinen työterveyshuolto

Omena Terveys tuottaa työterveyshuollon palvelut kiinteänä hinnoitteluna. Meidän arvomme ovat eettisyys, ratkaisukeskeisyys, asiakkaan henkilöstöpolitiikan tavoitteiden tukeminen ja olla läsnä työssä. Toteutamme työterveyden palvelut asiakkaitamme lähellä sekä heidän luonaan. Palvelut suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tarpeita vastaaviksi.

Työpaikkaselvitys tehdään yhteistyössä ja kaikkein kustannustehokkainta toiminta on silloin, kun se yhdistetään työnantajan riskien kartoitukseen. Perusselvitys tehdään aina toimintaa aloittaessa, uusitaan työolosuhteiden oleellisesti muuttuessa tai 3-5 vuoden määräajoin. Suunnattu selvitys tehdään tarpeen mukaan perusselvityksen perusteella, erityistarpeen, esiintulevan ongelman tai terveysriskin perusteella.  Erityistarpeita selvityksille ovat esimerkiksi nuorten työolot, työskentely raskauden aikana, osatyökykyisen työn muokkaaminen, yhden työntekijän työssä selviytyminen, työyhteisön ongelmatilanne tai väkivallan uhka.
Omena Terveydessä työpaikkaselvityksellä on lisäarvo asiakkaamme toimintaan. Sillä voidaan johtamisen horisontaalisella tasolla perustella investointeja ylöspäin tai antaa ohjausta ja neuvontaa alaspäin esimerkiksi työn terveydellisten riskien välttämiseksi.

Toimintasuunnitelma neuvottelussa suunnitellaan aina tulevan vuoden tarpeet työterveysyhteistyölle. Se perustuu työpaikan olosuhteisiin ja muuhun työpaikalta kerättyyn tietoon, jota on saatu esimerkiksi työpaikkaselvityksestä ja/tai muusta raportoinnista. Toimintasuunnitelmaan on yleensä määritelty seurattavat mittarit, kuten vastaanottokäynnit, sairauspoissaolot ja niiden syyt, sekä työterveyshuollon toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus esimerkiksi sairauspoissaoloihin. Työkyvyn tuen toimintamallin indikaattorimittarit, ammattitaudit ja työtapaturmat, sekä muut yhdessä sovitut mittarit määritellään huomioiden toimiala ja kulloisenkin toimintakauden painopisteet.
Omena Terveydessä asiakkaalle toteutettu palvelujen tarpeenmukaisuus arvioidaan aina moniammatillisesti ja kustannustehokkaasti.

Terveystarkastukset ja niiden tarve voivat nousta esiin työolosuhteissa todetuista työhön liittyvistä haitoista ja kuormitustekijöistä, sekä niiden muutoksista, työaikajärjestelyistä tai henkilöstön työkyvyn hallintaan liittyvästä problematiikasta. Terveystarkastusten perusteet ja sisältö kirjataan toimintasuunnitelmaan. Omena Terveydessä terveystarkastukset toteutetaan tehokkaasti osin digitaalisia apuvälineitä hyödyntäen ja aina asiakkaan tiloissa, jolloin palvelut ovat lähellä.

Työkyvyn tuen toimintamallit sovitaan yhdessä. Omena Terveydessä toimintamallien tavoitteena on tukea asiakkaan henkilöstöpolitiikan strategiaa ja työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkyvyn ylläpitämisen tavoitteena on työntekijän työkyvyn edistäminen, ylläpitäminen, palauttaminen ja seuraaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hyödyntämällä lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta.

Ohjauksen ja neuvonnan tarve arvioidaan työpaikkaselvityksen perustella, terveystarkastuksissa ja muilla työterveyshuollon menetelmillä. Neuvontaa, ohjausta ja palautetta on annettava yksilöllisesti tai tarpeen mukaan ryhmätoimintana. Neuvonta ja ohjaus sekä palautteen antaminen sisällytetään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja henkilökohtaisiin terveyssuunnitelmiin.

Työterveyteen painottuva sairaanhoito

Yritys voi tarjota omille työntekijöilleen niin sanotun vapaaehtoisen työterveyshuollon sairaanhoidon ja muita terveydenhuollon palveluja (työterveyshuoltolaki 14§). Järjestämisessä on otettava huomioon tasapuolisen kohtelun velvoite, syrjintäkiellot, osa-aikaistan ja määräaikaisten erityissuoja.

Omena Terveyden kokonaisvaltaiset sairaanhoitopalvelut

Mikäli yrityksesi haluaa edistää kokonaisvaltaisesti henkilöstön hyvinvointia, Omena Terveys tuottaa myös sairaanhoidon palvelut yhdessä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kanssa. Tällöin pystymme huomioimaan varhaisen tuen toimintamallit, jolloin sairastumisen yhteydessä pystymme huomioimaan korvaavan / kevennetyn / muokatun toimintamallin huomioiden asiakkaan toimiala ja yrityksen henkilöstöpolitiikan tavoitteet. Pitkittynyt sairausloma on myös yksilöllinen tragedia, johon liittyy tulojen aleneminen. Parhaimmillaan onnistunut työhön paluu hyödyntää niin yritystä, työyhteisöä kuin myös yksittäistä työntekijää.

Työterveyshuollon hinnoittelu perustuu kolmeen tasoon.

 

Tuotamme työterveyshuollon palvelut kiinteällä hinnoittelulla ja ne perustuvat kolmeen tasoon. Kaiken toiminnan perusta on laadukas ja kattava, lainmäärittelemä kokonaisuus. Riippuen yrityksesi toimialasta ja tarpeesta voimme lisätä tähän palveluja vastaamaan yrityksesi tarvetta.

 

Tunnemme suomalaisen työelämän erityistarpeet toimialakohtaisesti

PYYDÄ tARJOUS

Perus

 • Lakisääteinen palvelu taso
 • Työpaikkaselvitys ja siihen liittyvä toiminnan suunnittelu
 • Työoloihin ja terveyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • Työhön liittyvät terveystarkastukset tutkimuksineen
 • Työkyvyn arvioinnit
 • Yhteistyö työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 • Toiminnan seuranta ja raportointi

Parempi

 • Perus-tason palvelut
 • Sairaudenhoito akuutisti sairastuneille vastaanotolla ja etäpalveluna
 • Pikalaboratoriotutkimukset
 • Pientoimenpiteet (esim. haavan ompelu, korvahuuhtelu)

 

Premium

 • Perus – ja Parempi –tason palvelut
 • Sairaudenhoito vastaanotolla ja etäpalveluna
 • Erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä
 • Laboratoriotutkimukset
 • Kuvantamistutkimukset

Ratkaisukeskeinen

Työterveyshuolto
kumppanina

Yhteistyössä toteutettuna työterveyshuolto on vaikuttavaa. Kiinteällä hinnoittelulla emme luo esteitä yhteistyön toteutumiselle, vaan madallamme esimiesten yhteydenottoa työterveyshuoltoon.

Minna Pihlajamäki

Työterveyshuollon ylilääkäri, 
Omena Terveys Oy

Pyydä tarjous